KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie



Reklama:
e-shop zdarma

Reklamace

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu
Zákazník (spotřebitel) má právo zboží nakoupené prostřednictvím našeho internetového obchodu, do 14 dnů od doručení zboží, na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. Zboží musí být včetně veškerého příslušenství a dokumentace a odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka, nejpozději do 14 dnů, odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží včetně ostatních nákladů, na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti, poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody. Prodávající má právo pouze na vrácení nákladů spojené s dodáním zboží, které na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
Záruky a reklamace

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí ust. par.13 zákona č. 634/1992 Sb. a je 24 měsíců. Nedílnou součást záručních podmínek tvoří záruční podmínky výrobce. Pokud by záruční podmínky výrobce zasahovaly do práv spotřebitele, jsou pro spotřebitele závazné pouze v rozsahu nezhoršujícím zákonný standard spotřebitelských práv. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v internetovém obchodě www.ecopaintshop.cz , čehož důkazem je zejména daňový doklad – faktura či řádně vyplněný záruční list.

Reklamace, kterou uplatňuje zákazník (spotřebitel)
bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli) za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující práva na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou , který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.

Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či čtvrtá vada jakákoli považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitelné vady).

Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Uplatnění reklamace

Zákazník zašle zboží na adresu provozovny internetového obchodu spolu s popisem závady, záručním listem a zpáteční adresou. Po vyřízení reklamace Vám bude zboží zasláno zpět.

Na základě objednávky bude  zákazníkovi zasláno "Poučení o právu na odstoupení od smlouvy." včetně formuláře.

Adresa k zasílání reklamačních oprav - provozovna :

ECOPAINT-DIVING

Radek Houfek                
Komenského 250             
58282 Golčův Jeníkov

-------------------------------

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ- překopírujte si do Vašeho textového software.

 

Reklamační formulář ECOPAINT RADEK HOUFEK, Komenského 250, 58282 Golčův Jeníkov

 

REKLAMAČNÍ LIST číslo:

REKLAMUJÍCÍ :  

Firma/jméno a adresa:

 

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:

 

(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)

Kontaktní osoba:

Telefon / fax:

Mobil:

E-mail:

REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ:

DATUM NÁKUPU:

(Datum vystavení faktury)

ČÍSLO FAKTURY:

Výrobní číslo zboží:

Podrobný popis závady:

Datum: __________________ Podpis reklamujícího: _________________________________________

 

SERVISNÍ ČÁST: (vyplní prodejce)

Jméno technika:

Vyjádření technika:

Datum: __________________ Podpis technika: _________________________________________

Zboží vydáno kupujícímu: nové / opravené / neopravené**

Poznámky:

Datum: __________________ Podpis prodejce: _________________________________________

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem  ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je :

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15, 120 00 PRAHA 2

E-mail: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 

47272 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!